Podmienky pre súťaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Vyhraj lístky na Grape festival s VELO

(ďalej len „pravidlá“)

 

Predmetom týchto pravidiel je úplná úprava podmienok súťaže s názvom „Vyhraj lístky na Grape festival s VELO” (ďalej len „súťaž"), ktorej účastníci môžu vyhrať výhry tak, ako je uvedené v týchto pravidlách nižšie.

 1. Objednávateľ, usporiadateľ, čas a miesto konania súťaže

1.1 Objednávateľom súťaže je spoločnosť British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, so sídlom Karolinská 654/2, Praha 8, PSČ 186 00, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe číslo zápisu C 35426, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, IČO: 543 77 714, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 09, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vl. č. 8789/B, odd. Po (ďalej len „Objednávateľ“).

1.2 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Nicolips-group s. r. o., IČO: 55686249, so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, vl. Č. 45729/R, odd. Sro. (ďalej len „Usporiadateľ“).

 1. Čas a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha od 1. 7. 2024 do 7. 7. 2024 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Objednávateľ môže jednostranne rozhodnúť o skrátení alebo predĺžení doby trvania súťaže.

2.2 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom internetovej stránky https://www.nicolips.sk/.

 1. Podmienky účasti v súťaži

3.1 Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov, je užívateľom tabakových a/alebo nikotínových výrobkov a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel:

 1. má doručovaciu adresu na území Slovenskej Republiky,
 2. súhlasi s kontaktovaním výhercu usporiadateľom súťaže,
 3. uskutoční nákup minimálne 4 akýchkoľvek dostupných balení VELO na stránke Nicolips.sk a v košíku uplatní kupón „LETOSVELO”

3.2 Zo súťaže sú vylúčené nasledujúce osoby Usporiadateľa: zamestnanci a pracovníci v obdobnom vzťahu, poskytovatelia služieb, a ďalej osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou ust. § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov). Pokiaľ sa preukáže, že Účastník je osobou uvedenou v predchádzajúcej vete, bude zo súťaže vylúčený a stráca tak nárok na výhru (tj. výhra mu nebude poskytnutá/ bude odobratá a zostáva k dispozícii Usporiadateľa súťaže).

 1. Mechanika súťaže

4.1 Účastník spĺňajúci podmienky týchto pravidiel sa do súťaže zapojí tak, že v dobe trvania súťaže uskutoční nákup minimálne 4 akýchkoľvek dostupných balení VELO na stránke Nicolips.sk a v košíku uplatní kupón „LETOSVELO”.  Pre zapojenie do súťaže je nevyhnutné aby bol nákup dokončený do konca doby trvania sútaže.

 1. Výhra a spôsob určenia výhercu

5.1 Po skončení doby trvania súťaže, t.j. dňa 10. 7. 2024, bude z Účastníkov na základe náhodného výberu Usporiadateľom vylosovaný 1 výherca (ďalej len „výherca“ či „výhercovia“).

5.1 Výherca získa 1 + 1 lístok pre seba a doprovod na Grape festival, ktorý sa koná 9. - 10. 8. 2024  (ďalej len „výherná cena“ či „výhra“). Výherca aj jeho doprovod musí byť starší ako 18 rokov.

5.2 Informácia o získaní výhry v súťaži bude výhercovi oznámená Usporiadateľom telefonicky alebo emailovou komunikáciou na telefónnom čísle a emailovej adrese, ktorú účastník uviedol v objednávke na webovej stránke Nicolips.sk, a to v deň vyhlasovania súťaže, najneskôr však do 5 pracovných dní. Výherca je povinný na správu odpovedať telefonicky či mailom v lehote 3 dní od jej odoslania Usporiadateľom a začať komunikáciu s Usporiadateľom o spôsobe prevzatia výhry, prípadne aj o iných dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výhrou. Ak výherca v lehote na správu neodpovie spôsobom určeným v oznámení o získaní výhry, prepadá výhra v prospech Objednávateľa. Usporiadateľ si v takomto prípade vyhradzuje právo vyžrebovať z ostatných účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky podmienky súťaže toľko náhradníkov, koľko výhier nebolo prevzatých pôvodnými výhercami, príp. môže rozhodnúť výhru neudeliť. Rovnako sa postupuje v prípade, ak výherca odmietne cenu prevziať alebo nemôže cenu prevziať alebo neakceptuje podmienky jej odovzdania a prevzatia.

4.4 Nárok na výhru je neprenosný. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhra nie je vymeniteľná a je stanovená Usporiadateľom. Výherca nie je oprávnený požadovať akýkoľvek ekvivalent výhry (napr. vecný či finančný).

4.5 Účastník berie na vedomie, že Usporiadateľ výhercovi výhru bezodplatne daruje. Účastník nie je oprávnený po Usporiadateľovi požadovať výmenu výhry alebo uplatňovať akékoľvek iné nároky plynúce z jej prípadných vád. Usporiadateľ nedáva Účastníkovi žiadne záruky týkajúce sa funkčnosti, stavu alebo vlastností výhry.

4.6 V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok podľa týchto pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ alebo Objednávateľ súťaže. V prípade pochybností je účastník povinný Usporiadateľovi súťaže preukázať splnenie jednotlivých podmienok súťaže.

 1. Ďalšie podmienky, práva a povinnosti

5.1 Účastníci súťaže sú pravidlami viazaní a sú povinní dodržiavať priebežne vyhlasované či publikované pokyny Usporiadateľa. Účasťou v súťaži každý Účastník súhlasí s jej podmienkami a ustanoveniami týchto pravidiel. Účastníci konajúci v rozpore s týmito pravidlami, príp. nespĺňajúci podmienky tejto súťaže, budú zo súťaže vyradení a nebudú tak zaradení do vyhodnotenia súťaže.

5.2 V prípade, že Účastník použije akékoľvek neoprávnené prostriedky (najmä technické, či organizačné atď.), ktoré mu zaistia výhodnejšie šance na výhru v súťaži alebo akokoľvek obmedzia možnosť súťažiť či poradie ostatných Účastníkov, je Usporiadateľ oprávnený takého Účastníka zo súťaže vyradiť.

5.3 Usporiadateľ ani nezodpovedá za neprevzatie výhry výhercom. Usporiadateľ tiež nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade akejkoľvek závady v prenose dát.

5.4 Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu) ani za konanie tretích osôb v sieti internet.

5.5 Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel a v nich obsiahnutých podmienok súťaže zo strany každého z Účastníkov. Všetky záležitosti, príp. spory alebo sťažnosti spojené so súťažou posudzuje a s konečnou platnosťou rieši Usporiadateľ. Výhru nie je možné vymáhať súdne.

5.7 Účastník, ktorý je fyzická osoba – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Objednávateľa so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ak Objednávateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 1. Spracovanie osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži berie Účastník na vedomie tu uvedené podmienky spracovania poskytnutých osobných údajov pre účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel, a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, email, prípadne ďalšie osobné údaje oznámené Usporiadateľovi alebo ním určenej osobe (napr. v súvislosti s odovzdaním výhry alebo v súvislosti s kompenzáciou daňových povinností výhercu v zmysle týchto pravidiel).

6.2 Správcom v zmysle príslušných právnych predpisov je Usporiadateľ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možná účasť v súťaži. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem Usporiadateľa na vyhodnotení súťaže v súlade s týmito pravidlami. Osobné údaje Účastníkov budú použité na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenia a odovzdania výhier, a to po dobu trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 90 dní potom z dôvodu kontroly dodržania pravidiel a odovzdania výhry.

6.3 Poskytnutie osobných údajov vo vyššie popísanom rozsahu pre ich spracovanie na nižšie popísané účely je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži, nakoľko Usporiadatelia musia byť pre riadny priebeh a vyhodnotenie súťaže schopní Účastníka identifikovať, údaje sú ďalej potrebné pre komunikáciu s Účastníkom súťaže v prípade výhry na účely jej odovzdania.

6.4 Spracovanie osobných údajov Účastníkov je tiež nevyhnutné pre realizáciu súťaže a odovzdanie/ poskytnutie výhier. Právnym titulom pre spracovanie je ďalej aj po skončení súťaže tiež oprávnený záujem správcu spočívajúci v potrebe riadneho vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier, prípadne plnení zákonných povinností správcu.

6.5 Osobné údaje budú spracované po dobu trvania súťaže a ďalej po dobu 3 rokov po ukončení súťaže pre účely ochrany práv správcu (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok a pod.). Spôsob vykonávaného spracovania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný, spravovaný Usporiadateľom. Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskej únie.

6.6 Účastník berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. najmä Účastník berie na vedomie, že spracovanie je transparentné, Účastník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu či vymazanie a ďalej na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov. Účastník nebude predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka.

6.7 V prípade žiadosti o informácie či uplatnenie svojich práv a iných požiadaviek či sťažností sa môže Účastník obrátiť na Usporiadateľa na e-mailovej adrese: obchod@nicolips.sk. Dozorným orgánom pre spracovanie osobných údajov je príslušný Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorému môže Účastník podať sťažnosť, ak sa bude domnievať, že osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, nie sú spracované v súlade s právnymi predpismi.

 1. Záverečné ustanovenia

7.1 Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na stránke www.nicolips.sk/velo, t.j. web Usporiadateľa.

7.2 Účastník sa zaväzuje, že pre účely zapojenia sa do súťaže a odovzdania/ poskytnutia výhry v prípade jej získania, uvedie vždy iba pravdivé a úplné údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách. V opačnom prípade má Usporiadateľ právo Účastníka zo súťaže vylúčiť.

7.3 Účastník berie na vedomie, že pri používaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/ alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v účasti v súťaži ďalším Účastníkom alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narušoval. Účastník nesmie obťažovať ostatných Účastníkov. Účastník sa zaväzuje, že svojim konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy Usporiadateľa a jeho dobré meno.

7.4 Každý Účastník nesie zodpovednosť za používanie webovej stránky a zapojením sa do súťaže sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Každý Účastník v plnom rozsahu zodpovedá za úkony pri používaní webovej stránky. Usporiadateľ a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne prípadné uploady, filehosting, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

7.5 Účastník berie na vedomie a súhlasí, že Usporiadateľ je oprávnený ustanovenia týchto pravidiel jednostranne meniť, najmä, ale nie výlučne, predlžovať či skracovať dobu trvania súťaže, prerušovať súťaž alebo súťaž kedykoľvek zrušiť, a to všetko bez náhrady. Zmeny budú oznámené zverejnením na internetovej stránke súťaže. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel súťaže, Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel súťaže a Usporiadateľ nie je povinný o zmene pravidiel zvlášť informovať Účastníkov, pretože ich aktuálna platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke súťaže

7.6 Účastník sa zaväzuje riadiť sa týmito pravidlami, pokynmi Usporiadateľa a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých Účastníkov. Súťaž sa riadi výhradne týmito pravidlami. Žiadny Účastník nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Účastník ďalej nemá nárok na výhru, pokiaľ nesplnil podmienky súťaže.

7.7 Usporiadateľ a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy v súvislosti s realizáciou súťaže, ako ani za akékoľvek iné škody či ujmy, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou, výhrou alebo budú spôsobené výhrou, alebo za akékoľvek hardvérové ​​alebo softvérové ​​chyby alebo chybné pripojenie na internet alebo za akékoľvek obmedzenie pripojenia na internet, server z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženia internetu alebo webovej stránky, alebo mobilnej siete, alebo za nepravdivosť či neúplnosť údajov oznámených/poskytnutých Účastníkom alebo výhercom, alebo za neoprávnený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za neoprávnené miešanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré Usporiadateľ  neuskutočňuje alebo neprevádzkuje priamo či nepriamo sám.

7.8 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania/poskytnutia výhry.

7.9 V prípade rozporu týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel. Vyobrazenie výhier na akýchkoľvek dokumentoch súvisiacich so súťažou a na webovej stránke je iba ilustratívne.

7.11.   Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

28.6.2024

NICOLIPS-GROUP s.r.o.

Používáme ověření věku Adulto