Reklamácia

Reklamácia nie je práve vyhľadávaná záležitosť. Napriek tomu je niekedy potrebné tovar reklamovať. Nižšie máte kontakt ak chcete podať reklamáciu. Reklamácie sa u nás  nemusíte obávať! Budeme sa snažiť, aby ste mali s celým procesom čo najmenej starostí a reklamácie prebehla čo najrýchlejšie.

Poprosíme do správy napísať číslo objednávky a meno na ktoré bola objednávka vytvorená.

Kontakty pre reklamácie:

Nižšie uvedené kontakty slúžia na podanie reklamácie a pre prípad potreby komunikácie ohľadom Vašej reklamácie:
obchod@nicolips.sk

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Internetového obchodu www.nicolips.sk 

I. Všeobecné ustanovenia
1.1.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona
č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom
znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:
1.2.Predávajúcim je spoločnosť
Obchodné meno: Nicolips-group s. r. o.
Miesto podnikania: 91101 Trenčín Pod Juhom 7666, Slovenská republika
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45729/R,
IČO: 55686249
DIČ: 2122070071
IČ DPH: SK2122070071
Bankové účty: SK33 8330 0000 0022 0265 9494, SK3311000000002945156687
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného
Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v
zmysle ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle
Predávajúceho, tohto Reklamačného poriadku a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v
zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení,
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964
Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení
1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Email: obchod@nicolips.sk
Tel. č.: +421902124660
1.4.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Nicolips-group s. r. o, 91101 Trenčín pod Juhom 7666, Slovenská republika

1.5.Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri
uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na
diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho www.nicolips.sk, www.nicolips.cz
1.6.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá uzatvorila
s Predávajúcim kúpnu zmluvu, a to prostredníctvom webového sídla Predávajúceho, prípadne
ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
1.7. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy
prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti.
1.8.Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú
spotrebiteľmi a Predávajúcim. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku
(Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúci nevystupuje v postavení
spotrebiteľa).
1.9.Produkty (ďalej aj „Veci“ alebo „Výrobky“) sú tovary, služby, ktoré sú určené k predaju a
zároveň sú zverejnené na Webovom sídle Predávajúceho.

 

II. Odkazy
2.1.Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie
právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri
uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti
(spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2.2.Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim
a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci
svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode
4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak
Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).
2.3.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa,
že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k
ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré
vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo

vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam,
ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu
verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže
spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

III. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)
3.1.Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou
t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
3.2.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim.
Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v
záručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb
uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci
nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za
nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3.3.Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.

 

IV. Záručná doba
4.1.Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci, alebo služby Kupujúcim.
4.1.1. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci uplatniť
najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
4.1.2.Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov. Ak však je na tovare uvedený dátum
spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.
4.2.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je
na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
4.3.Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe,
nie však kratšej než 12 mesiacov.
4.4.Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné
predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže
týkať i len niektorej súčiastky veci.
4.5.Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný
list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.6.Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí
Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
4.7.Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do
prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci
do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od
prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
4.8.Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
4.9.Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť
začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene
súčasti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.
4.10.Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe.
4.11.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti
za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
4.12.V nadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení, Predávajúci vyhlasuje, že v prípade dĺžky záručnej doby v obchodných vzťahoch medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa, Predávajúci preberá
záruku za akosť tovarov a služieb v dĺžke trvania 12 mesiacov.
Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci uplatniť
najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
Záručná doba spotrebného tovaru (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) je 12 mesiacov.
Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu
vyznačeného na obale tovaru.
Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto Reklamačného poriadku.

 

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1.Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby na
adrese: Nicolips-group s. r. o, 91101 Trenčín pod Juhom 7666, Slovenská republika
Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni
Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie vzhľadom na povahu veci možné, alebo v sídle
Predávajúceho, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové
spoločnosti, Slovenská pošta a.i.. Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby k uplatneniu reklamácie
využili Reklamačný formulár. Uvedený formulár je voľne prístupný na Webovom sídle
Predávajúceho.

Pri reklamácii Predávajúci odporúča Kupujúcemu doložiť faktúru, záručný list, alebo iný doklad
preukazujúci zakúpenie reklamovaného tovaru, alebo služby u Predávajúceho. Kupujúcemu
Predávajúci odporúča, aby pri uplatňovaní reklamácie opísal vadu tovaru, alebo služby.
5.1.1.V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar, alebo službu inak ako osobne, Predávajúci
odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom
preukazujúcim zakúpenie tovaru od Predávajúceho (napríklad doklad o zaplatení, faktúra,
záručný list), a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
5.1.2.Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar Predávajúci
odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude zo strany Predávajúceho prevzatá.
5.1.3.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak
spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5.1.4.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak
lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
5.1.5.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním
opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej
zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
5.2.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa
osobitného predpisu.
5.3.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č.
250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného
konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku,
vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej
odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v
neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto

odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od
momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.
5.4.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný
poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie
najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
5.5.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,
komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
5.6.Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri
odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv
zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby
veci, alebo služby má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
5.7.Náležitosti odborného posúdenia v zmysle bodu 5.4 tohto článku:
Odborné posúdenie musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

5.8.Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ Predávajúcemu (určenej osobe) výrobok
odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok
predávajúcemu (určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať
odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s Predávajúcim (určenou osobou)
dohodnúť spôsob prepravy výrobku.
5.9.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej
trvania.

 

VI. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady
6.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
6.3.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
6.5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

VII. Záverečné ustanovenia
7.1.Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných
podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty –
Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto
Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.
7.2.V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi
podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to
až do momentu jej zániku.
7.3.Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na Webovom
sídle Predávajúce dňa 01.01.2024

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk

Používáme ověření věku Adulto